نقطه زن تصویری IMAGER imagerا از جدیدترین دستگاه های چند سنسوری (دریافت کننده حساس پیام ) ، است که دارای ۱۶ آنتن سنسور می