تعمير فلزياب
دکمه اشتراک گذاری تلگرام

بهترین حذف کننده ذرات بایگانی

حذف کنندهEliminator E-120

حذف کنندهEliminator E-120 - سرعت ردکردن قابل  تنظیم برای اشیایی در اندازه های مختلف   LED-برای دوره باند فرکانس رد شده و ازبین رفته

دستگاه حذف کننده ذراتMES-X1

دستگاه حذف کننده ذراتMES-X1   مزایای سیستم کوچک و کم حجم و قابل حمل توانایی حذف مواد از ۱گرم تا ۱کیلوگرم نشانگر سایز حجم