تعمير فلزياب
دکمه اشتراک گذاری تلگرام

بهترين طلاياب دنياLorenz Deep Max X5 بایگانی

گنج یاب تصویری Runabout

گنج یاب تصویری Runabout مشخصاب فنی : - مدل تکامل یافته دوبل مگنوم - سیستم کارکرد مگنت - نرم افزار زنده زمین Livescan -

بهترین طلایاب دنیاLorenz Deep Max X5

بهترین طلایاب دنیاLorenz Deep Max X5 این دستگاه به تنظیمات و کنترل زیادی نیاز ندارد و میزان کردن دستگاه روی تنظیمات کارخانه بهترین نتایج