ردیاب ونقطه زن تصویری CC.CALLزیمنس المان ور‍ژن ۱۱   اولین دستگاه ردیاب ونقطه زن تصویری دردنیا   نسل سوم و آخرین مدل از دستگاهای